Hoofd menu

Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Deze gebruikersvoorwaarden laten de Algemene voorwaarden van deze Website onverlet. Zij vormen daarmee een onlosmakelijk geheel.

Inschrijving en aanmaken van een profiel

Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website www.gooischecourant.com (hierna: ‘de Website’), de door en/of in opdracht van GOOISCHE COURANT ontwikkelde, vervaardigde en aangeboden App’s voor smartphones, tablets e.d. (hierna: ‘App’s’) of de Website als geheel kan gevraagd worden dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie die tezamen als ‘inschrijfgegevens’ worden aangeduid. U staat er voor in dat alle door u opgegeven inschrijfgegevens accuraat en actueel zijn. Bij het inschrijven op en/of aanmaken van een profiel voor de Website is het niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen. Indien dit wordt geconstateerd behoudt GOOISCHE COURANT zich het recht voor u het gebruik van en de toegang tot de Website en/of eventuele App’s zonder voorafgaande aankondiging te ontzeggen. Indien u uw inschrijfgegevens deels of volledig wijzigt, dient u dit – indien aanwezig – via de daartoe bestemde toepassing van de Website door te voeren.

 

Het gebruik van andere gebruiksnamen/wachtwoorden

Indien u zich inschrijft of een account aanmaakt op de Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens door anderen laten gebruiken. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden in licentie geven of aan derden overdragen, verkopen of toekennen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GOOISCHE COURANT. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze voorwaarden worden beschouwd.

 

Al het gebruik van en activiteiten op uw account op de Website, alsook ieder gebruik van App’s valt onder uw eigen verantwoordelijkheid, ook indien uw inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee uw profiel te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

 

Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens of van nummers van een of meerdere betaalrekeningen, betaalpassen of creditcards die op de Website zijn opgeslagen), dient u de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van – indien aanwezig – de daartoe bestemde updatetoepassing op de Website, of GOOISCHE COURANT hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

 

Tarieven en betalingen

GOOISCHE COURANT of derde partijen kunnen u kosten in rekening brengen voor producten of diensten die op de Website worden aangeboden en/of voor de toegang tot gedeelten van de Website, de Website als geheel of App’s. U stemt in met het voldoen van alle geldende kosten en toeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarbij geldende belastingen die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen, tegen de tarieven die voor de duur van uw abonnementsperiode gelden, inclusief de kosten voor de aanschaf van producten of diensten die op de Website, door GOOISCHE COURANT of door derde partijen worden aangeboden (deze kosten, toeslagen en belastingen zullen voortaan als ‘tarieven’ worden aangeduid).

 

GOOISCHE COURANT behoudt zich het recht voor alle tarieven of de berekeningsbasis daarvan te veranderen en nieuwe tarieven in te stellen mits zij u daaromtrent voorafgaand heeft geïnformeerd.

 

Indien u de gegevens van uw betaalrekening, betaalpas of creditcard ten behoeve van inschrijving of anderszins aan GOOISCHE COURANT verstrekt, geeft u GOOISCHE COURANT daarmee toestemming om alle tarieven die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen op de door u aangegeven betaalrekening, betaalpas of creditcard in rekening te brengen. Aanvullende tarieven (anders dan verlengingstarieven) zullen gelden vanaf het moment dat zij aan u kenbaar zijn gemaakt. Indien betaling via uw betaalrekening, betaalpas of creditcard onmogelijk is of uw betaling om enigerlei reden door GOOISCHE COURANT wordt terugverwezen of terugbetaald, dan behoudt GOOISCHE COURANT zich het recht voor uw profiel en alle daarbij behorende verplichtingen, hetzij tijdelijk hetzij definitief, en onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, te beëindigen.

 

Aanvullende Gebruikersvoorwaarden

De Website en de App’s zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. Voor zover desondanks sprake is van het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens van dergelijke gebruikers of gebruik van door hen verstrekte gegevens, gebeurt dit buiten de bedoeling van GOOISCHE COURANT om en tegen haar uitdrukkelijke wens.

 

Het is dergelijke gebruikers nadrukkelijk verboden om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken en om die gedeelten van de Website en/of de App’s te gebruiken waarvoor inschrijving is verplicht, zoals de forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s, en dergelijke.

 

Tenzij anders aangegeven, zijn de Website en de App’s uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bedoeld. U mag anderen geen toestemming geven tot het gebruik van de Website en/of de App’s en u bent zelf als enige verantwoordelijk voor al het gebruik door uzelf en door degenen die u desondanks toestaat om de Website en/of de App’s te gebruiken of die u daartoe toegang verleent. Het is u bij het gebruik van de Website niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen.

 

U mag geen beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, software video’s, audio of ander materiaal op de Website plaatsen of via de Website verzenden dat valt aan te merken als junkmail, spam, advertenties en/of commerciële aanbiedingen. U mag eenzelfde bericht niet meerdere malen op de Website doen publiceren.

 

U stemt ermee in op de Website geen obscene, onzedelijke of beledigende taal te hanteren of enigerlei beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U stemt ermee in zich bij het gebruik van de Website te onthouden van (etnische) beledigingen, religieuze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen.

 

U stemt er tevens mee in om geen seksueel expliciet taalgebruik aan te wenden of beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal van seksueel expliciete aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U mag op de Website niet ‘cyberen’ (deelnemen aan virtuele seksuele activiteiten) of iemand anders daartoe aanzetten of uitnodigen.

 

U mag geen beeldmateriaal, tekst, foto’s, software, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal aan of via de Website verschaffen of verzenden dat gecodeerd is, iemands privacy schendt, of dat gedrag illustreert, onderschrijft of aanmoedigt dat een strafrechtelijk overtreding inhoudt en/of tot civielrechtelijke aansprakelijkheid in alle internationale en nationale rechtsgebieden aanleiding geeft (zoals drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen, etc.).

 

U stemt ermee in de Website en de App’s alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en u erkent dat u bij schending van deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

 

U dient er voorts zorg voor te dragen dat beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal dat u – al dan niet via een App – aan of via de Website verschaft of verstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s of anderszins, het auteurs-, merken- en handelsrecht of enig ander persoons- of eigendomsrecht van derde partijen niet schendt of zonder toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke rechten op de Website wordt geplaatst of via de Website of App’s wordt verzonden.

 

De Website kan beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio- of ander materiaal bevatten dat expliciet is aangemerkt als zijnde voor uw gebruik (hierna: ‘Assets’). Deze Assets worden beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden. Desalniettemin verschaft GOOISCHE COURANT (en onze licentiegevers) u het onbeperkte, niet-exclusieve recht op en toestemming voor het gebruik van de Assets, mits in overeenstemming met de aard daarvan, de op deze Website omschreven voorwaarden en mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke bepalingen respecteert.

 

De Website bevat tevens andere tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio, software, codes en ander (beeld)materiaal die/dat door de provider en/of zijn licentiegever is/zijn verschaft en dat niet duidelijk is aangemerkt, of bedoeld, als zijnde voor uw gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, het ontwerp en de samenstelling en ‘look’ van de Website en de advertenties daarop (hierna: ‘Website Content’).

 

De Website Content wordt beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden en is eigendom van GOOISCHE COURANT en/of haar licentiegevers. Het kopiëren, reproduceren, publiceren, tentoonstellen, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen (‘cropping’), in afmetingen aanpassen (‘re-sizing’), terugbrengen (‘reverse engineering’), verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de Website Content, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden.

 

U mag op generlei wijze op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruikmaken van materiaal van de Website of de App’s door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan (‘caching’) of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot de Assets of de Website Content, tenzij u dit is toegestaan op basis van de Auteurswet of andere wetgeving of door de expliciete en schriftelijke toestemming op basis van de voorwaarden of door GOOISCHE COURANT.

 

U erkent dat u de Website en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal onderwerpen aan ‘reverse engineering’ of andere ingrepen. U stemt ermee in anderen in hun gebruik van de Website niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen.

 

Pogingen om toegang tot de servers van GOOISCHE COURANT of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser – met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de Website of anderszins – zijn strikt verboden.

 

Alle informatie en al het materiaal dat online wordt gezet, inclusief adviezen en standpunten, weerspiegelen uitsluitend de opvattingen en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degenen die deze uitingen hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs opvattingen van GOOISCHE COURANT of van dienstverleners die bij de Website en/of de App’s betrokken zijn. U stemt ermee in dat GOOISCHE COURANT of haar dienstverleners noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk zijn met betrekking tot enige informatie of enig materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief opruiende, beledigende of onwettig materiaal en zelfs materiaal dat deze voorwaarden schendt.

 

Gebruik van door u geplaatst materiaal

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van het door u aan de Website overgedragen of op de Website geplaatst materiaal, kunt u onze privacy verklaring en algemene voorwaarden raadplegen. Deze zijn gepubliceerd op de Website. Tenzij op expliciete wijze elders aangegeven, stemt u ermee in dat u GOOISCHE COURANT door het plaatsen van berichten, het uploaden van tekst, grafisch materiaal, foto’s, afbeeldingen of video- of audiobestanden, het invoeren van gegevens op de Website, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Website, aan ons de rechtenvrije, aanhoudende, niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming verleent tot het gebruik en de reproductie, verandering, aanpassing, vertaling, verbetering, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling of in het licentie overdragen van deze communicatie(s), (inclusief uw identiteit en informatie betreffende uzelf) in welk medium dan ook (in zowel momenteel bestaande als hierna ontwikkelde) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, of ook anderen daartoe het recht geeft. Bedenkt u zich daarnaast goed dat de informatie die u op de publiekelijk toegankelijke delen van de Website prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze website beschikbaar zijn; overweegt u dus goed welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal u wilt plaatsen.

 

Klachten betreffende auteursrecht/copyright

GOOISCHE COURANT respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en vraagt van haar gebruikers dat eveneens te doen. Onder bepaalde omstandigheden kan GOOISCHE COURANT naar eigen inzicht een gebruiker de toegang tot de Website tijdelijk of definitief ontzeggen of andere maatregelen nemen tegen gebruikers, abonnees, ingeschrevenen en profielhouders die inbreuk maken op de rechten van derden.

 

Als u meent dat uw werk is gekopieerd en op de Website toegankelijk is op een wijze die inbreuk op uw (auteurs)rechten maakt, of dat de Website links of andersoortige verwijzingen naar andere online locaties bevat die materiaal of activiteiten bevatten die inbreuk maken op uw (auteurs)rechten, dan kunt u GOOISCHE COURANT daarvan op de hoogte stellen.

 

Producten die op of via deze website worden verkocht

Noch GOOISCHE COURANT, noch haar internet provider of met deze provider samenwerkende dienstverleners achten zich op enigerlei wijze aansprakelijk voor koopwaar, producten en/of diensten van enigerlei soort die op of via de Website worden aangeboden, genoemd of verkocht. Transacties van welk van deze producten dan ook zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de derde partij die deze producten verkoopt, distribueert of vervaardigt, zonder enige betrokkenheid van GOOISCHE COURANT of van de met GOOISCHE COURANT samenwerkende dienstverleners.

 

U stemt ermee in dat GOOISCHE COURANT en haar samenwerkende dienstverleners niet verantwoordelijk zijn en tegenover u niet aansprakelijk zijn voor koopwaar, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden, genoemd, verkocht of gedistribueerd, inclusief illegale of onwettige voorwerpen of voorwerpen die onderhavige voorwaarden schenden.

 

Vrijwaring

U stemt ermee in GOOISCHE COURANT en haar partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en samenwerkende dienstverleners schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van welk verlies, welke schade en welke kosten dan ook (inclusief rechtsbijstandkosten) als gevolg van enigerlei vordering en aansprakelijkheid voortkomend uit de door u opgegeven informatie, uit uw wederrechtelijk gebruik van materiaal dat via de Website of een App is verkregen of uit enigerlei handeling voortkomend uit uw gebruik van de Website.

 

Redactie en inkortingen

GOOISCHE COURANT behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de Website en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s, etc. ter publieke aankondiging of plaatsing aangeleverde materiaal naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen. Dit geldt ook voor de door GOOISCHE COURANT aangeboden App’s.

 

Tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang tot deze website GOOISCHE COURANT heeft te allen tijde het recht u zonder opgaaf van redenen, en zonder aankondiging de toegang tot de Website of enig deel daarvan tijdelijk of definitief te ontzeggen.

 

Contactinformatie

 

GOOISCHECOURANT.nl

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ABONNEMENTEN

 

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de GOOISCHE COURANT

1.2 Bij het aangaan van een abonnement geleverd door GOOISCHE COURANT wordt geacht dat de abonnee deze voorwaarden heeft geaccepteerd.

1.3 GOOISCHE COURANT garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5 GOOISCHE COURANT is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.6 GOOISCHE COURANT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

 

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het betreffende tijdschrift. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De abonnee kan contact opnemen met Gooischecourant indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 GOOISCHE COURANT is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

3. Duur van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en kan in deze 1e abonnementsperiode niet vroegtijdig worden beëindigd. De 1e periode is de periode waarin het abonnement met een actiekorting is afgesloten. Na de 1e periode wordt – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch tot wederopzegging verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.

3.2 De vervolgbetaaltermijn is telkens maximaal één jaar. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij de klantenservice van Gooische Courant via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van het tijdschrift of op de betreffende website.

 

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement.

4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stortering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen nog 2 herinneringen worden gestuurd. Indien deze niet worden voldaan heeft GOOISCHE COURANT het recht de vordering over te dragen aan een incasso bureau. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht aan de abonnee. Bij niet tijdige betaling is GOOISCHE COURANT gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

 

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van GOOISCHE COURANT vindt plaats via onze distributie. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met Gooischecourant.nl.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan Gooischecourant.nl te zijn opgegeven per mail, post of via het formulier op de website.

 

6. Opzegging van het abonnement

6. 1 Opzeggingen worden per einde van de gefactureerde periode verwerkt, mits uiterlijk 1* maand van tevoren per email, telefonisch of schriftelijk doorgegeven aan de klantenservice. Na verlenging heeft u het recht uw abonnement met inachtneming van de geldende opzegtermijn tussentijds te beëindigen. De contactgegevens staan op deze site en in het colofon van het tijdschrift.

6.2 Uw opzegging wordt binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd. In deze opzegbevestiging staat vermeld welke editie uw laatste nummer is.

6.3 Indien u heeft aangegeven het abonnement tegen een bepaald moment te willen beëindigen, zal dat tegen het betreffende moment zijn, met dien verstande dat tussen dat moment en registratie van de opzegging tenminste 1* maand is gelegen. U ontvangt dan nog de tot dat moment uitkomende edities. Het daarna nog niet genoten abonnementsgeld wordt na verrekening van eventuele korting en/of administratiekosten teruggestort op het bij aanvang van het abonnement opgegeven bankrekeningnummer.

 

* Bij magazines die maandelijks of vaker verschijnen geldt een termijn van 1 maand. Bij Kwartaal uitgaven geldt een termijn van 3 maanden.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

7.1 GOOISCHE COURANT is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om 1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen GOOISCHE COURANT en abonnee en 2) om een administratie bij te houden van alle abonnees.

7.2 GOOISCHE COURANT respecteert de privacy van haar abonnees. GOOISCHE COURANT heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder meldingsnummer m1457022, in Den Haag.

7.3 De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het Privacy beleid van GOOISCHE COURANT .

 

8. Welkomstgeschenken

8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden bij Gooischecourant Abonnementen Service. GOOISCHE COURANT raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of email) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan bij Gooischecourant, heeft GOOISCHE COURANT het recht om een dergelijke klacht naast zich neer te leggen.

8.2 Er wordt getracht om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. GOOISCHE COURANT kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen

8.3 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 GOOISCHE COURANT is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan GOOISCHE COURANT is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van GOOISCHE COURANT komt. GOOISCHE COURANT is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door GOOISCHE COURANT geleverd artikel, tenzij GOOISCHE COURANT aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

9.2 GOOISCHE COURANT is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van GOOISCHE COURANT gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van GOOISCHE COURANT, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van GOOISCHE COURANT, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van GOOISCHE COURANT. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van GOOISCHE COURANT. GOOISCHE COURANT is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en 14 dagen na openbaring schriftelijk aan GOOISCHE COURANT is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal GOOISCHE COURANT abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

9.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat GOOISCHE COURANT aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen GOOISCHE COURANT en abonnee. 9.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnement prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

 

10. Overige bepalingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

10.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 Januar